Pans veg – Utvikling av 60 boliger på Heistad!

Pans Veg Utbygging AS har utviklet et mulighetsstudie i samarbeid med Børve- og Borchsenius Arkitekter AS

  • Status: Under utvikling
outline-kalk-hero

I et mulighetsstudie utviklet i samarbeid med Børve og borchsenius arkiteter AS viser vi mulighetene for boligområdet Pans veg på Heistad.

Denne mulighetsstudien har vært utviklet i perioden september 2019 til mai 2020.

UTBYGGINGSOMRÅDE

Utbyggingsområde er lokalisert ved Heistad senter på område hvor Heistad skole lå tidligere.

Området er avgrenset av Breviksvegen i øst og av Pans veg i syd og vest. Mot nord ligger boligbebyggelse med småhuskarakter og nytt leilighetsbygg inntil Breviksvegen.

Utbyggingsområdet er delt av grøntdrag med gangveg, som strekker seg i mellom Breviksvegen og øvre del av Pans veg. I samme landskapsdrag ligger hovedledning for vann og avløp (VA) som har vært hensyntatt i oppdelingen av ny bygningsstruktur.

Tomten er karakteristisk med betydelig terrengfall på ca.10 meter fra den relativt horisontale Breviksvegen til øvre del av Pans veg. På østsiden av Breviksvegen faller terrenget slakt ned mot Eidangerfjorden. Utsikt mot sørøst og Eidangerfjorden er orientert i motsatt retning av nordvest med kveldssol. Terrenget utenfor utbyggingsområdet, stiger på mot nordvest som i noen grad vil innvirke på grad av kveldssol.

BYDELSTORG

Mulighetsstudien foreslår å etablere et bydelstorg i syd mot krysset mellom Breviksvegen og Pans veg.

Torget vil kunne være en lokal møteplass tilrettelagt for ulike aktiviteter og med egnete funksjoner i sokkeletasjen på bygg B4 og delvis i bygg B3.

GÅRDSROM

Gårdsrommet som dannes på taket at parkeringsanlegg for bygg B2, B3 og B4, ligger solrikt og skjermet for støy fra Breviksvegen.

Gårdsrommet skal kunne utvikles og tilrettelegges for privat og felles (offentlig) bruk og således være tilfredsstillende tilgjengelig også med hensyn til universell utforming (UU).

Mulighetsstudien viser tre felles adkomster hvorav 2 er universelt utformet. Den ene av disse kobler gårdsrommet til Pans veg og den andre gir tilgjengelighet til gårdsrommet fra området i nord, foran bygg B1 og B2. I tillegg viser mulighetsstudien trappeforbindelse mellom gårdsrom og bydelstorg.

Gårdsrommet kan utvikles både med parkmessige behandlinger, lekeplasser, oppholdssoner og tilrettelagte gangsoner.

oversikt_kart

BOLIGER

Bebyggelsen omfattet av denne mulighetsstudien inneholder totalt 4 bygg hvorav ett er frittliggende og de resterende 3 er separate bygg sammenbundet med en felles parkeringsgarasje. Det frittliggende bygget blir heretter kalt bygg B1 mens de øvrige tre byggene er bygg B2, B3 og B4.

BYGNINGSUTFORMING

Mulighetsstudien viser 4 separate bygninger som til sammen skaper en helhet bestående av to lameller som rammer inn området mot omgivelsene og 2 punkthus plassert tilbaketrukket og sentralt i området. Bygningene varierer i høyder hvor lamellene som ligger tettest på gateløp og omgivelser, er lavere enn punkthusene. De enkelte bygningsvolm er foreslått oppdelt for å skape visuell variasjon både i nær- og fjernvirkning.

Samarbeidspartnere

Vil du vite mer?

Pancom AS utvikler eiendom, prosjekter og selskaper. Med våre medarbeidere kan vi løfte prosjekter med kompetanse, støtte og kapital, og skape unike og spennende resultater!

99379937 yngve@pancom.no
outline-kalk-kontakt