BærekraftBærekraft

Bærekraft

Vi jobber med å utvikle bærekraftige løsninger for vårt konsern.

Miljøarbeid

Her kan du sende inn innspill til hvordan vi kan forbedre miljøarbeidet.

Åpenhetsloven

Les mer om vår etterlevelse av åpenhetsloven.

BærekraftVårt styringssystem

Pancom er Miljøfyrtårn-sertifisert! Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.

Les mer her

Olga Chorazyczewska

Miljøansvarlig / Bærekraftskoordinator

Har du innspill til hvordan vi kan forbedre vårt miljøarbeid?

Send oss gjerne innspill
Bærekraft contact
GDPR

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven Pancom AS sitt arbeid med åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderinger, redegjørelsesplikt

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, setter krav til at norske virksomheter gjennomfører aktsomhetsvurderinger. Disse vurderingene understreker viktigheten av å kartlegge, forebygge, begrense og redegjøre for hvordan virksomheten håndterer risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter, samfunn og miljø, samt å rette opp eventuelle skader. Pancom arbeider med å oppfylle lovkravene. Aktsomhetsvurderinger er utført i hht. Åpenhetsloven. FNs bærekraftsmål fungerer som en veiledende ramme for vårt helhetlige arbeid med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar. Åpenhetsloven understreker viktigheten av dette arbeidet og forplikter Pancom til å:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer
  • Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Besvare informasjonsforespørsler

Pancom – organisasjonen og virksomhetsområdene

Pancom AS er et konsern med fokus på aktivt eierskap i små og mellomstore bedrifter innen bygg, anlegg og eiendom (BAE-sektoren) i Sørøst-Norge. Virksomheten i Pancom skjer i Norge og er underlagt norsk lovgivning. Konsernet er inndelt i følgende virksomhetsområder:

  •  Pancom Property – Utleie, forvaltning og utvikling av næringseiendom samt boligutvikling
  • Pancom Management – Aktivt eierskap i driftsselskaper hovedsakelig innenfor bygg og anleggssektoren
  • Heimgard Bolig – Konsern innen boligutvikling
  • Modul Holding – Produksjon av prefabrikkerte bygningselementer.

For Pancoms delårsrapport se Perioderapporter

Forankring i retningslinjer og styringssystemer

Pancom AS tilstreber en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø, i hele vår verdikjede. Vi forplikter oss til å følge nasjonal lovgivning og retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis som respekterer menneskerettigheter, samfunn og miljø. Våre retningslinjer er i kontinuerlig utvikling.

Pancom AS fungerer som morselskapet i konsernet, som er strukturert etter en holdingmodell. Dette betyr at de underliggende selskapene opererer selvstendig, rapporterer til sine egne styrer, og håndterer virksomhet og finansiering innenfor de
retningslinjene som Pancom AS i samarbeid med andre eiere. Unntatt Heimgard Bolig AS som er et selvstendig konsern med egne retningslinjer samt styringssystemer.

Selskapets ledelse

Ledelsen i Pancom AS har ansvar for å utarbeide retningslinjer og styringssystemer, samt foreslå eventuelle endringer til selskapets styre.

Vår forpliktelse om å verne menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Operasjonalisering

Arbeidet med å oppfylle bærekraftsmålene skjer hovedsakelig innen de enkelte operative datterselskapene. Pancom AS har en koordinerende rolle og følger opp arbeidet i datterselskapene gjennom eierstyring og styrearbeid. Siden datterselskapenes virksomheter er forskjellige, varierer både risikovurderingene og tiltakene. Derfor er ansvaret for det konkrete arbeidet lagt til hvert selskap, med daglig leder som ansvarlig. Heimgard Bolig AS og HRL Entreprenør er unntak, da de har egne systemer for styring av dette arbeidet. Mer informasjon finnes på deres respektive hjemmesider.

Åpenhetsloven innebærer et krav om åpenhet rundt risikoen knyttet til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi foretar risikovurderinger og vil videre redegjøre for disse, samt tiltak som iverksettes for å redusere risikoen. Arbeidet med risikovurderingene er kontinuerlig og endrer seg i takt med utviklingen av markedet og samfunnet for øvrig.

Det gjøres en overordnet kartlegging av hvilke risikoområder vi har i våre leverandørkjeder. De mest sentrale risikoområdene i våre leverandørkjeder er arbeidsforhold.

Leverandørkjeden vår er lokalisert i Norge. Norge er ansett som «grønn» eller lav risiko i Etisk Handel Norges risikoscreening. Bygg og anleggsbransjen er unntaket, hvor risikoen er sett som høyere, hvor vi er eksponert. Dette er blant grunnene til at vi anser risikoen for direkte brudd på anstendige arbeidsforhold som lav i våre leverandørkjeder, men vi ser viktigheten av aktsomhetsvurderinger og anerkjenner potensielle utfordringer. Vi samarbeider tett med våre leverandører for å sikre at de følger tilsvarende risikovurderinger og implementerer nødvendige tiltak.

Våre sentrale entreprenører og leverandører er også omfattet av åpenhetsloven, og vi benytter oss av dette i våre risikovurderinger. Vi følger opp våre leverandører slik at de også følger sine plikter til risikovurdering, og tiltak flere ledd nedover i leverandørkjeden. Dette gjelder spesielt leverandører der våre kjøp utgjør en betydelig del av omsetningen, men også flere ledd nedover i leverandørkjeden.

Spørsmål og ytterligere informasjon

Dersom du har spørsmål til vårt arbeid knyttet til etterlevelse av åpenhetsloven i Pancom, ber vi om at dette sendes skriftlig til det enkelte selskap. For utdypende informasjon om hvordan vi håndterer Åpenhetsloven i Pancom AS, ta kontakt med Per Anders Evensen.

Referanser og tilknyttede dokumenter:

  • Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven, LOV-2021-06-18-99)
  • Status etisk handel årsrapport 2023
  • BNLs veileder for valg av seriøse aktører med henvisning til åpenhetsloven.

Vi tror at aktsomhetsvurderinger ikke bare vil hjelpe oss med å overholde Åpenhetsloven, men også styrke vår forpliktelse til å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom hele vår virksomhet og leverandørkjede